Centern för mer ”trädgårdsstad” i Västra hamnen

Inlägg publicerat på Facebook och skickat med smärre modifieringar till Hudiksvalls Tidning, SR P4 Gävleborg och SVT Gävleborg 2 september 2022

”Dragkamp om höjden på Hudiksvalls nya stadsdel”, är rubriken på en artikel i HT om Västra hamnen (220901).

Hudiksvalls stad ska växa med ungefär 20 procent på Kattvikskajen och i Västra hamnen, totalt cirka 400 respektive 1 200 bostäder. Det är en enorm tillväxt, som måste ske på rätt sätt. Annars riskerar de nya bostadsområdena att förfula staden, suga näring ur omgivande orter och landsbygd samt skapa ett tidigare hamn- och sågverksområde utan liv och rörelse.

Förutsättningarna är fantastiska. Direkt på kajkanten – i det som tidigare var styckgodshamn och sågverksområde – kan Hudiksvall bygga attraktiva bostäder. Dessa kan locka människor att flytta till Glada Hudik från andra delar av Sverige. Men det finns också risk för bakslag.

Därför är det viktigt att göra rätt. Centerpartiet har i byggnadsnämnden och Glada Hudikhem drivit en tydlig linje med följande krav:

• Vi vill ha ”trädgårdsstad” med bebyggelse på en till tre våningar och siktlinjer mot havet i södra delen av Västra hamnen. Vi vill att man ska titta på om ”trädgårdsstaden” ska kunna sträcka sig längre norrut än vad förslaget till detaljplan – som nu ska ut på samråd/remiss – föreslår. 

• Vi vill ha sex veckors remisstid för samrådet, som ger allmänheten tid att komma med förslag till ändringar. Den förlängda samrådstiden gick byggnadsnämnden faktiskt med på 30 september 2022!

• Vi vill ha ”hus i park” på Håstaholmen, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen 2015 eller annan småskalig bebyggelse. Detta är dock inte föremål för nu aktuellt samråd.

• Vi vill ha blandade upplåtelseformer på Kattvikskajen och i Västra hamnen med hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter – för det senare även bostäder i flerfamiljshus.

Motiven till Centerns hållning är flera:

Centern vill ha en skala på södra delen av Västra hamnen, inklusive de planerade bostäderna på södra Håstaholmen, som harmonierar med Hudiksvalls småskalighet.

Centern vill ha stor variation i upplåtelseformer, som leder till hög grad av integration och variation i dessa nya stadsdelar.

Jörgen Bengtson (C)

Ledamot av byggnadsnämnden, vice ordförande för Glada Hudikhem
Kryssa mig gärna i valet till Hudiksvalls kommun