Definitioner kring elfordon

Elfordon i allmänhet och elbilar i synnerhet innehåller många nya termer. Här är en variant av ”frågor och svar”, på engelska ”Frequently asked questions” (FAQ). Alla begrepp vi tar upp är inte unika för elfordon, men de flesta har fått ökat fokus i samband med elfordon.

Bilden visar världens mest sålda elbil 2023: Tesla Model Y.

12 volt
Volt (v) anger hur stor den elektriska spänningen är. Alla bilar, även elbilar, har ett lågspänningsbatteri, vanligen på 12 volt. 12-voltssystemet driver vanliga bilfunktioner som belysning i bilen, skärmar (infotainmentssytem), stolsvärme och strålkastare. Även ”elbilarnas moder”, Tesla, har lågspänningsbatteri på 12 volt.

400 volt
Volt (v) anger hur stor den elektriska spänningen är. Vanligast för elbilar är högspänningsbatteri på 400 volt.

800 volt
Volt (v) anger hur stor den elektriska spänningen är. Ett fåtal elbilar har högspänningsbatteri på 800 volt, som gör att man kan ladda snabbare.

AC
Engelsk förkortning för växelström, ”alternating current”. Destinationsladdning använder växelström (AC), som fordonets ombordladdare omvandlar till likström (DC).

Batterikapacitet
Är ett mått på den totala mängden elektrisk energi, som ett batteri kan lagra och tillhandahålla. Det uttrycks vanligtvis i enheten kilowattimmar (kWh). Man talar vanligen om batterikapacitet brutto och netto; det förra är den totala mängd som batteriet har; den senare är vad ett batteri kan lagra och tillhandahålla. Om en bil har stor skillnad mellan brutto och netto, finns mer utrymme för batteridegeneration. Batterikapacitet är en viktig faktor för att bestämma en elbils räckvidd, prestanda och laddningstid. Batterikapaciteten minskar över tid på grund av faktorer som åldrande, cykling (uppladdning och urladdning), temperaturförändringar och användarbeteende.

BEV
Engelsk förkortning för Battery Electric Vehicle, benämning för ett rent elfordon, som endast har elmotor för framdrivning. Fordonet laddas med el från elnätet.

Bränslecellsfordon
Ett elfordon med vätgas som drivmedel. Går att tanka direkt med vätgas. Vattenånga är vanligaste utsläppet från fordonet.

CCS
Engelsk förkortning för Combined Charging System, internationell standard för laddning med likström.

DC
Engelsk förkortning för likström, ”direct current”. Snabbladdning använder likström (DC).

Destinationsladdning
Långsamladdning med växelström, vanligen hemma, på arbetet eller i affären. Standard finns för destinationsladdning på upp till 22 kilowatt (kW).

Elfordon
Alla typer av fordon – bilar, transportbilar, långtradare, sparkcyklar, cyklar, mopeder, motorcyklar, fartyg och flygplan – som drivs med elmotor. Fordonen kan antingen vara batteridrivna och vätgasdrivna; även laddhybridfordon hör till gruppen.

Enpedalskörning
En funktion i många elbilar, som betyder att elmotorn bromsar in fordonet, när man släpper på gaspedalen. Därmed behöver man inte använda bromspedalen; bromsningen blir som på radiobilar.

EV
Engelsk förkortning för Electric Vehicle, elfordon. EV är benämning för fordon, som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Fordonet har batteri eller vätgas för framdrift.

Fossilbil
Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

Frunk
Ordet ”frunk” är en sammansättning av engelskans ”front” och ”trunk” och används för att beskriva bagageutrymme som finns i under motorhuven på vissa elbilar. Eftersom elbilar inte har en traditionell förbränningsmotor, som tar upp mycket utrymme under motorhuven på bensin-, diesel- eller gasbilar, kan elbilstillverkare utnyttja det extra utrymmet för att skapa ytterligare förvaring.

Grön el
Termen avser elektricitet producerad av förnybara energikällor som biomassa, geotermisk energi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Hit hör alltså inte kärnkraft. Grön el släpper inte ut växthusgaser, som koldioxid, eller ger stora avfallsproblem, som kärnkraft. Grön el minskar klimatpåverkan och bidrar till en hållbar energiförsörjning.

Hemmaladdning
Avser laddning av elfordon i eller i anslutning till bostaden, se ”Destinationsladdning”.

Hybridfordon
Fordon med förbränningsmotor, som har en eller flera elmotorer för att sänka bränsleförbrukningen. En hybridbil går inte att enbart köra på el, mer än korta sträckor. Förkortning på engelska är HEV, Hybrid Electric Vehicle.

ICE
Engelska för Internal Combustion Engine (intern förbränningsmotor), alltså traditionella motorer drivna av bensin, diesel eller gas, populärt kallat ”fossilfordon”.

kilowatt (kW)
Mått på effekt, det vill säga mängden överförd energi per tidsenhet, vanligen kallad laddeffekt. Effekten för elfordon anges vanligen i watt, kilowatt (kW) eller megawatt (MW). Destinationsladdning är vanligen på 3–22 kW, snabbladdning vanligen 50–350 kW. Fordonets motor anges i kW, oberoende av drivkälla, även om hästkrafter (hk) fortfarande är ett vanligt mått. 1 kW är 1,36 hk.

kilowattimme (kWh)
Mått på kapacitet, anger hur stort batteri ett elfordon har. En kilowattimme är summan av den ström man får efter att ha laddat med en effekt på en kilowatt efter en timme. Om man laddar med 11 kW under en timme, får man 11 kWh i batteriet.

Laddbox
En fysisk låda (hårdvara) monterad på vägg eller stolpe, med fast eller lös laddkabel, för snabb och säker laddning av elfordon. Beroende på förutsättningar kan laddboxen ge olika effekt, från 3,7 till 22 kW. Heter på engelska wall box.

Laddeffekt
Se kilowatt (kW)!

Laddfordon
Fordon med elmotor, som kan laddas från elnätet. Hit hör rena elbilar och laddhybrider

Laddhybrid
Fordon med två olika typer av motorer, varav en är elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri, som laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla. Förkortning på engelska är PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

Laddinfrastruktur
Samlingsbegrepp för teknisk utrustning för laddning av laddfordon.

Laddpunkt/laddningspunkt
Eluttaget där det laddbara fordonet laddas. Laddpunkten kan vara kontakt på en laddkabel eller kontakt som sitter på laddaren där laddkabeln ska in. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

Laddstolpe
Annan benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

Laddstation
En geografisk plats med en eller flera laddpunkter för eldrivna fordon, en mack för elbilsladdning.

Laddoperatör
En privat eller offentlig aktör, som erbjuder drift, underhåll, övervakning och andra tjänster för laddning av elfordon. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren. På engelska kallas laddoperatör ”Charge Point Operator” (CPO).

Laststyrning
Laststyrning eller lastbalansering innebär att elsystemet minskar eller jämnar ut effektbehovet. Man kan antingen styra effekten som laddutrustningen ger laddfordonet alternativt styra effekten på andra elförbrukare i fastigheten. Laststyrning är ofta en funktion i laddutrustningen.

Mildhybrid
Fordon med förbränningsmotor, som har en startgenerator – en starkare startmotor – som sänker bränsleförbrukningen genom att ladda ett batteri. Laddningen sker vid inbromsning och för att driva elektriska funktioner, när förbränningsmotorn är avstängd vid frirullning eller stillastående. En hybridbil går inte att enbart köra på el, mer än korta sträckor. Kallas även fullhybrid till skillnad för mildhybrid.

Normalladdning
Långsamladdning med växelström av fordon, vanligen med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt.

OBC
Engelsk förkortning för On-Board Charger, laddare som finns inbyggd i det laddbara fordonet, som omvandlar växelström till likström.

PHEV
Engelsk förkortning för Plug-in Hybrid Electric Vehicle, laddhybrid. 

Räckvidd
Antalet kilometer eller mil man kan köra en bil på med fulladdat batteri eller bränsletank. Alla elbilar och fossilbilar har en räckvidd mätt i WLTP. WLTP-räckvidden är en teoretisk räckvidd, som sällan stämmer med den praktiska räckvidden. WLTP-räckvidden ökar vid låg hastighet. Räckvidden minskar vid hög hastighet, topografisk variation, kyla, motvind, snabb acceleration, nederbörd etcetera.

Plug & charge
En funktion som gör att laddstolpen identifierar elfordonet, när man sätter laddhandsken i bilen, så laddningen kan börja automatiskt. Betalning sker vanligen via abonnemang och faktura.

Räckviddsångest
Rädslan att få brist på energi i ett laddbart fordon innan man kommit till nästa laddstation.

Snabbladdning
Snabbladdning med likström, vanligen vid laddstationer längs större vägar. Standard finns för snabbladdning på upp till 350 kilowatt (kW) och är på gång för 1 000 kW (gigawatt) och mer. En laddstation med 3-fas- och 32-ampere-anslutning är laddstation för snabbladdning, enligt EU:s klassificering. Finns även snabbladdning med växelström på 22 kilowatt.

Supersnabbladdning
Snabbladdning med likström på 150 kilowatt (kW) eller mer. Även kallad högeffektsladdning.

Suv
Engelsk förkortning för ”Sport Utility Vehicle”, ungefär ”sportigt praktiskt fordon”. På svenska kallas också suv för ”stadsjeep”. Det finns ingen enhetlig definition på ”suv”. En separat artikel behandlar vad som karaktäriserar en suv: Detta är en ”suv”!

Uttag
Finns mängder av uttag för elbilsladdning, i praktiken förekommer följande i Europa i dag:
Schuko, vanligt jordat vägguttag för laddning med växelström.
Typ 2, vanligaste kontakten för laddning med växelström.
CCS, vanligaste kontakten för laddning med likström.
Chademo, kontakt på vissa japanska och koreanska fordon för laddning med likström.

V2D och V2L
Engelsk förkortning för ”vehicle to device” (V2D), ”fordon till enhet”, respektive ”vehicle to load” (V2L), ”fordon till laddning”, vilket betyder att elfordonet kan ge ström från sitt batteri för laddning av prylar som elcyklar, elbilar, maskinutrustning och vattenkokare. Se även V2G och V2H!

V2G och V2H
Engelsk förkortning för ”vehicle to grid” (V2G), ”fordon till nätet”, respektive ”vehicle to home” (V2H), ”fordon till hemmet”, vilket betyder att elfordonet kan ge ström från sitt batteri till nätet respektive bostaden; i det senare fallet är elfordonets batteri backuppbatteri/energibank för huset, till exempel när elen är dyr. Se även V2D och V2L

Vätgasfordon
Alla typer av fordon – främst bilar, lastbilar, fartyg och flygplan – som drivs med elmotor och vätgas istället för förbränningsmotor.

Växellåda
Elfordon har reduktionsväxel för att elmotorns varvtal ska växlas ner till hjulaxelns varvtal. Vissa elfordon har två växlar. Hyrbrider och laddhybrider har alltid automatväxel och finns med både växelsteg och steglös växellåda. Mildhybrider finns både med automatväxel och manuell växel.

WLTP
Förkortning för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, en standardiserad metod, körcykel, för att mäta bränsleförbrukning, avgasutsläpp och räckvidd på nya bilar. Det finns även andra räckviddsmått, bland andra tidigare europeiska NEDC (New European Driving Cycle), som WLTP ersatte, och amerikanska EPA (Environmental Protection Agency). NEDC används av Kina. EPA anses vara det strängaste och mest realistiska måttet.

Det finns flera ordlistor på nätet kring elfordon. En av dem är Evifys elbilsordlista.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 4 februari 2024