Mer pengar till Gävleborgs infrastruktur

Anförande i Region Gävleborg den 27 april 2022 om Regional infrastrukturplan 2022–2033 för Gävleborgs län 

Ordförande, ledamöter, åhörare och medier!

Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg fastställer åtgärdsplaneringen för länet 2022–2033. Gävleborg är länsplaneupprättare. Trafikverket är genomförarmyndighet. Riksdagen beslutar. Ytterst är det alltså statens plan. Centerpartiet anser att det måste till betydligt mer pengar till denna Länsplan och till den samlade nationella planen.

Målen inom länsplanen för Gävleborg utgår från länets Regionala utvecklingsstrategi, RUS, 2020–2030. Målen ska ge

1. starka stråk för person- och godstransporter
2. robust och kapacitetsstark infrastruktur i hela länet
3. en utsläppsfri transportsektor och ett hållbart resande
4. jämställd och likvärdig infrastruktur

Planen ska också bidra till att uppnå de nationella målen.

Satsningarna i denna plan, 1 060 miljarder kronor, tar oss bara en bit mot de fyra målen. Länsplanen prioriteter åtgärder som dels höjer trafiksäkerheten, dels har förutsättningar att bli genomförda under perioden. Men mycket finns inte med i planen som mer omfattande upprustning av vägarna som är bland de sämsta i Sverige och flera cykelvägar.

Som jag sagt tidigare, råder vi i regionerna inte själva över alla de motorfordonsvägar, gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt inte alls över järnvägar, sjöfartsleder och flyginfrastruktur, som en regional transportinfrastruktur omfattar. Mycket är statens ansvar. Delar av den nationella infrastrukturen i Gävleborg är exklusivt statens ansvar, främst järnvägar och i vårt län vägarna E 4, E 16. E 45 och väg 56.

Till detta kommer att staten är snål med pengar, både för det staten råder över direkt och det vi behandlar i denna plan, vilket gör att statens anslag är totalt otillräckliga.

Planen består av fyra delar. Här är några kommentarer, som Centerpartiet särskilt vill lyfta:

Utredningar
• trafiksituationen vid handelsplatsen Medskog och väg 84:s anslutning från Hudiksvall
• mötesseparering väg 84 mellan Medskog och Sörforsa, en av länets högst belastade vägar
• regionala cykelplanen
• perrongförlängningar

Hållbara resor
• åtgärder för att få flera cykelvägar
• åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken

Trafiksäkerhet och enskilda vägar
• investeringsbidrag till enskilda vägar, som är så oerhört viktiga för länet och där enskilda vägar står för en stor andel av vägnäter, 83 procent är enskilda vägar 
• investeringar i väg 76 för att höja trafiksäkerheten och skapa hållbara resor

Namngivna objekt
• väg 83 från Bollnäs och norrut med olika etapper, ett sorgligt kapitel 
• OKB ny regional järnvägsstation Gävle Västra
• två cykelvägar: Iggesund–Hudiksvall och Forsbacka–Överhärde

Moderaterna har, med stöd av andra oppositionspartier, en totalt vansinnig plan, där de vill ta av de allt för små regionala medlen för att lösa ett rent statligt uppdrag. M vill ta 55 procent av de regionala pengarna för fyrfältsvägar på E 4:an och ny väg E 4 Gävle södra–väg 76.

Åter till länsplanen. Ett mycket viktigt mål i Gävleborg är mål 1 om starka stråk, där vi har fem stråk som ger vårt län en väldig styrka och som vi därför måste utveckla:
• Ostkuststråket: OKB och E 4
• Bergslagsstråket Bergslagsbanan och E 16
• Norra stambanestråket: Norra stambanan och väg 83
• Hudiksvall–Ljusdal: väg 84 och här vill jag lägga till potentialen i Dellenbanan
• Bergslagsdiagonalen: väg 50 och 301

Ett viktigt mål, både regionalt och nationellt, är mål 3 om en utsläppsfri transportsektor och hållbart resande, där vi i Gävleborg på kort sikt kan nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och på lång sikt göra det möjligt för en utsläppsfri transportsektor. För att nå detta måste vi snabba på omställningen till eldrivna fordon inom hela transportsektorn och undervägs göra det möjligt för flera att använda biogas. Ett viktigt medel för att nå målet är att också fortsätta bygga ut kollektivtrafiken med eldrift och göra det möjligt att använda cykel i större omfattning, där elcyklar och liknande är viktiga inslag.

Länsplanen stärker – trots brister på grund av för lite statliga pengar – förutsättningarna att bo, studera, arbeta, leva och verka i hela Hälsingland och Gästrikland, alltså Gävleborg.

Mot den här bakgrunden yrkar Centerpartiet bifall till regionstyrelsens förslag att anta Regional infrastrukturplan 2022–2033 för Gävleborgs län.

I replik till Alexander Hägg (M):

Moderaterna med flera oppositionspartier vill ta av de allt för små regionala medlen för att lösa ett rent statligt uppdrag. Det är en vansinnig plan. Lobba istället för att regering och riksdag tänker om och anslår mer pengar till E 4:an.

M har dock ett intressant utredningsförslag om 15-minuterstrafik på Dellenbanan. Men det kommer att kosta mycket pengar att rusta upp Dellenbanan.

Jörgen Bengtson
Foto: Martin Eriksson

Uppdaterat 28 april 2022