Kollektivtrafik med starka stråk

Anförande i Region Gävleborgs fullmäktige den 31 maj 2022 om Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2032 för Gävleborgs län 

Ordförande, ledamöter, lyssnare och medier!

Nu behandlar vi kollektivtrafiken i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2032. Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborg. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Här står vi både för plan, genomförande och beslut, vilket vi gör i nära samarbete med kommuner, civilsamhället och näringslivet. Det känns bra!

Den 27 april 2022 diskuterade vi och fastställde i Regionfullmäktige den regionala infrastrukturplanen för Gävleborgs län 2022–2033. Den regionala infrastrukturplanen rår vi inte över själva. Trafikverket är genomförarmyndighet och Riksdagen beslutar, även om vi i Region Gävleborg är planupprättare.

Det finns likheter mellan den regionala infrastrukturplanen och regionala trafikförsörjningsprogrammet. I båda utgår vi från vår, av Regionfullmäktige fastställda, Regionala utvecklingsstrategi 2020–2030. Målen i RUS ska ge
1. starka stråk för person- och godstransporter
2. robust och kapacitetsstark infrastruktur i hela länet
3. en utsläppsfri transportsektor och ett hållbart resande
4. jämställd och likvärdig infrastruktur

Ett mycket viktigt mål i RUS:en för Gävleborg är mål 1 om starka stråk, där vi har sex stråk eller sträckor. Det ger vårt län en väldig styrka, som vi ska utveckla vidare. De sex sträckorna med kommunhuvudorter är:
• Sundsvall–Hudiksvall–Söderhamn–Gävle–Uppsala
• Hudiksvall–Bergsjö
• Hudiksvall–Ljusdal
• Söderhamn–Bollnäs–Edsbyn
• Ljusdal–Bollnäs–Ockelbo–Gävle–Uppsala
• Falun–Hofors–Sandviken–Gävle–Uppsala

Som vi ser är tre av sträckorna länsöverskridande. Vi binder samman Gävleborg med starka stråk till Sundsvall i Västernorrland, Sveriges fjärde största stad Uppsala och Falun i Dalarna. Vi fångar längs dessa starka stråk upp många orter mellan kommunhuvudorterna, som därmed också drar fördel av att vara en del i ett starkt stråk.

Lägg till detta kollektivtrafiken i form av bussar i våra fem största tätorter, där vi infört modern busstrafik i Söderhamn och Hudiksvall. Nu tar vi det viktiga steget att införa modern busstrafik i Sandviken. Sedan står Bollnäs och Gävle på tur.

Vi har utmaningar i coronapandemins spår. Det räcker att titta på våra mål med kollektivtrafiken och trafikutvecklingen de senaste två åren för att förstå det:

1. En större andel resor sker med kollektivtrafik. Vi har minskat från 17 procent 2019 till 10,4 procent 2020, men vårt mål är att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka betydligt, naturligtvis från pandemiåren 2020–2021 men också från 2019. Målet är högt, 30 procent, så vi måste jobba för att nå.

2. Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk. Här är ambitionen halvtimmestrafik vardagar på de 6 stråken, som är uppdelade på 14 delsträckor. Vi har i dag i huvudsak entimmestrafik, där vi alltså ska fördubbla turtätheten på många delsträckor.

3. Förnybara drivmedel och minskad energiåtgång. Andelen förnybara drivmedel är hög men här är målet ännu högre: att gå från en fossiloberoende kollektivtrafiksfordonsflotta till en utsläppsfri transportsektor, där vi skyndar på omställningen till eldrift, batteridrift och vätgasdrift. Under coronapandemin 2020–2021 har vi dock haft en negativ utveckling i energiåtgång med ökat antal kilowattimmar (kWh) per personkilometer. Här har vi från Centerpartiet i Hållbarhetsnämnden varit tydliga med att vi vill ha en redovisning av antal kWh per personkilometer utsläppsfritt, det vill säga kWh per personkilometer med eldrift.

4. Ett tillgängligt samhälle. Här mäter vi främst andelen av Gävleborgs befolkning som bor maximalt 2 000 meter från en hållplats, där trafikutbudet gör det möjligt att pendla morgon och eftermiddag vardagar, 94 procent. Ett annat mått är tillgänglighetsanpassningen av hållplatser och bytespunkter, där 44 procent av 760 prioriterade hållplatser är tillgänglighetsanpassade och 58 procent av 12 bytespunkter är det.  Här är utmaningen som Centerpartiet ser det, dels att utveckla den anropsstyrda närtrafiken, som i dag inte är anpassad för arbetspendling, dels att utveckla samåkning och andra kompletterande former av kollektivtrafik.

Gävleborg ska ha en bekväm, heltäckande, snabb, enkel, miljövänlig och billig kollektivtrafik. Det är inte rimligt och möjligt att nå dessa mål utan ökad taxefinansiering, där vi behöver gå tillbaka till hälften skatte- och hälften biljettfinansierat, som vi hade när X-trafik gick över i regionregi. Det är nödvändigt för att nå målen, dels med starka stråk som i huvudsak har halvtimmestrafik, dels modern busstrafik i våra fem största tätorter, där tre väntar på att få modern busstrafiken, Sandviken, Bollnäs och Gävle.

Centerpartiet yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Jörgen Bengtson
Foto: Magnus Svensson

Uppdaterat 31 maj 2022